Raad van Advies

De RvA voorziet het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies over de gang van zaken binnen de studievereniging inzake algemeen beleid en de begroting, neemt kennis van de rekening en verantwoording van de vereniging, ondersteunt mede de uitvoering van het beleid en functioneert als klankbordgroep ten aanzien van de leden en alumnileden. De RvA bestaat uit oud-bestuursleden en faculteitsmedewerkers en wisselt elk jaar.
Naast bestuursadviezen kan de RvA een rol spelen op aanvraag van de leden. Dit kan gebeuren als een lid of een gedeelte van de vereniging het oneens is met de gang van zaken binnen de vereniging. De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste ledenorgaan van de vereniging. Wanneer een lid iets wil veranderen binnen de vereniging zal dit dus via de ALV moeten. De RvA mag geen besluiten nemen, maar kan wel ondersteuning bieden door het uitbrengen van advies over de situatie.
Voor het jaar 2017-2018 bestaat de RvA uit: Timo Wassenberg (voorzitter), Wilma Scholten op Reimer, Vivianne de Vries, Denise Klevering, Dylan Wouterlood en Ankie de Bekker.